การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางมนัสนันท์ ไทยแท้ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒ ซึ่งดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม SEC ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้มีคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
#PRวทอุบลฯ