บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด สัมภาษณ์ ทุนการศึกษาต่อโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด สัมภาษณ์ ทุนการศึกษาต่อโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายอดิศร บุญญะรังษี ตำแหน่ง AREA A MATENANCE CO – ORDINATOR – INSTRUMENNT และนายขันฑศักดิ์ รัตนะรัต ตำแหน่ง TECHNICAL SUPPORT/SPECIALIST TEAM – INST. SERVICE กรรมการผู้สัมภาษณ์ “ทุนการศึกษาต่อโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรทวิภาคี ๒ ปี สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อไป