ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี

ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ในการพิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ได้ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้นำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป