การประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

การประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายอาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำคณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเครื่องกล ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป