การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564 เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติเป็นรูปแบบ Online และรูปแบบ Onsite ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น