การอบรมโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

การอบรมโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี