โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp) ครั้งที่ ๒ สำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงาน
การจัดโครงการ Aviation Camp ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาช่างอากาศยานให้ได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับเกณฑ์การรองรับให้เป็น Approved Training Organization (ATO)
ของ The International Civil Aviation Organization (ICAO) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างอากาศยาน โครงการอบรม Aviation Camp ครั้งที่ ๒ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท
อำเภอสามโคก จังหวัดปทมธานี โดยมีนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ จาก ๖
สถานศึกษาเข้าร่วม คือ ๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาานี ๒. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ๓. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ๔. วิทยาลัยเทคนิคถลาง
๕. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ ๖. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน ๑๔๙ คน ครู-อาจารย์ จำนวน ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๒ คน