รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ตึก ๒ ชั้น ๒ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้ดูแลศูนย์คือนางสาวจินตวี นะที เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการ ECHO VE เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ เดือน