ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี

ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้นปวช.1-3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1,130 บาท ให้ติดต่อยื่นเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน ได้ที่ ห้องการเงิน ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พ.ย. 2564