การจัดประชุมชี้แจงเรื่อง V-NET สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การจัดประชุมชี้แจงเรื่อง V-NET สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ ( วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงเรื่อง V-NET สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงชั้นปีที่ ๒ (ปวส. ๒)โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี