การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ) นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประเมินความเหมาะสม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี