โครงการ “อบรมผู้บริหาร ครูผู้สอนมืออาชีพ ตามแนววิถีพุทธ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการ “อบรมผู้บริหาร ครูผู้สอนมืออาชีพ ตามแนววิถีพุทธ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการ “อบรมผู้บริหาร ครูผู้สอนมืออาชีพ ตามแนววิถีพุทธ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้ได้รับความกรุณาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร และพระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารความสุข ในองค์กรอาชีวะของผู้บริหาร” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิถีพุทธ พัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเป็นองค์กรรอบด้านบ่มเพาะให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สอดรับกับเป้าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ต่อไป
ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย