การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี (ประเมินของปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยมีนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ทั้ง ๙ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ และกำหนดการในการประเมินครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ต่อไป