รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ณ ห้องประชุมสัมมนา บี ๑ – ๒ ชั้น บี ๑ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาไปดำเนินการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศไทยต่อไป