วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นโยบายเร่งด่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน โดยดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖