แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครูเเผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การเเพทย์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี กภ.สุวารี เจริญมุขยนันท ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้งานเครื่องมือกายภาพบำบัดให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขางานที่เรียน เกี่ยวกับการใช้งาน และการตั้งค่าเครื่องมือกายภาพบำบัดให้ใช้งานกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ