บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM) เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ มอบทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM) เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ มอบทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM) ซึ่งได้ดำเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์ มอบทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๕ ทุน ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว อย่างพร้อมเพรียง