จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สามของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สามของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ (เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สามของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้ให้โอวาทเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด และการอำนวยความสะดวกในการจอดรถจัรกยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด