พิธีเปิดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)”

พิธีเปิดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา_ไม่ทน_ไม่เฉย_ต่อการทุจริต
#PRวทอุบลฯ