ประกาศ รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศ รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566