ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งกำหนดรับสมัคร รายงานตัว และแผนการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร ๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้