กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 15 สิงหาคม 2565

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา ในการที่จะเตรียมตัวออกฝึกงานและการฝึกฝนพัฒนาด้านทักษะฮาร์ดสกิล(Hard Skills) ซอฟท์สกิล (Soft Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในงานตามที่องค์กรมุ่งหวังต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง