โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง

โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบออนไลน์ Active Learning) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๘ คน ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล : DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นายพลภัทร เลาหสูต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นายยศพนธ์ อินทร์จันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นายมงคล แก่กล้า ครูวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และนางสุภาพ เถื่อนเมือง ครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา ทั้งนี้เพื่อให้ครูนิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป