ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน