วท.อุบลฯ ดำเนินการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ดำเนินการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการสอบวัดแวว เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ซึ่งจัดสอบในวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อมาได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้ารับการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานต่อไป