พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานในพิธี ในการนี้มีข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน ๑๒๔ ราย ดังนี้ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๒๐ ราย ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๒๐ ราย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฏไทย จำนวน ๑๕ ราย ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๒ ราย ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย จำนวน ๕ ราย ชั้นที่ ๕ เบ็ญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๓ ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๕๙ ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการที่มีความประพฤติดีงาม มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการอย่างดียิ่ง