พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ธุรกิจ Organic Earthworm มีผลคะแนนรวม ๘๘.๕๕ ได้รับสูงสุด ระดับ ๔ ดาว เป็นลำดับที่ ๕ ในจำนวน ๒๓ สถานศึกษา และให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการตรงต่อเวลา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และครูที่ปรึกษาธุรกิจ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ นางมนัสนันท์ ไทยแท้ นายธานินทร์ สันตวงษ์ นางสาววรางคณา สายใหม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง