วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) แบบถาวร และนายวสันต์ สุดหา ครูแผนกวิชาเครื่องกล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยมี นางสาววิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน (ฝพธย.) เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพพัฒนาทักษะด้านงานช่างและงานฝีมือให้กับชุมชน และเป็นการเสริมทักษะให้กับนนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป