พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านเทคนิคอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างอากาศยาน เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาวิชาช่างอากาศยาน และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน อันนำไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป