พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัท บ้านแม่ สตูดิโอ จำกัด สาขา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัท บ้านแม่ สตูดิโอ จำกัด สาขา

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นำคณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัท บ้านแม่ สตูดิโอ จำกัด สาขาอุบลราชธานี โดยมี นายอธิณัฏฐ์ ชลธาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตร ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งระบบทวิภาคีและระบบปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัยในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการได้อีกด้วย