การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาโยธา และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาโยธา และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา นายสุพัฒน์ แนวจำปา หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาโยธา และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป