โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวเขียว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป