เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบินและอากาศยาน ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบินและอากาศยาน ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิทยา สายลาด และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบินและอากาศยาน ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือแนวทางการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบินและอากาศยานต่อไป