Fix it Center ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

Fix it Center ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวรายงานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อประธานในพิธี ซึ่งการเปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย ศรีหล้า
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ ภารกิจหลัก คือ ภารกิจที่ ๑ การบริการซ่อม (Repair) เครื่องมือเครื่องจักรกลรวมถึงให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ภารกิจที่ ๒ บริการสร้าง (Build) ให้การฝึกอบรมและการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพปัจจุบัน ตามความต้องการของชุมชน และภารกิจที่ ๓ บริการพัฒนา (Top Up) นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0 โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดบ้านดุมใหญ่ ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และประชาชน บ้านดุมใหญ่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้