งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทิคนิคอุบลราชธานี

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทิคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเช้าร่วมกิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณครู ภาคบ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อศจ.อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี