แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรระดับปริญญาโทร/ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ต่อไป