ธุรกิจ ปลั๊กไฟ E – UTC จากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4 ดาว

ธุรกิจ ปลั๊กไฟ E – UTC จากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4 ดาว

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นำตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๔) ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งตัวแทนธุรกิจที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้คือ ธุรกิจ ปลั๊กไฟ E – UTC จากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผลงานของ นายสนธยา วงษ์สุข นายดนัยยศ ผลาเลิศ นายพลพล ทองลี นายปวีณ์กร สุนทรสถาพร และนายสุวรรณภูมิ สินโคกสูง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ นางสาวนิภาพร พันลำ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายกร วนะรมย์ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ ผลจากการประเมินครั้งนี้ปรากฏว่า ธุรกิจ ปลั๊กไฟ E – UTC ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คะแนน ๙๑.๓๙ คะแนน ระดับ ๔ ดาว นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง