รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินให้แก่คณะครูที่ปรึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อให้การดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป