ดารประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

ดารประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางอรทัย ซาเสน หัวงานวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษาระยะ ๓ ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำไปเป็นแผนงานในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป