ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยขอใบลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียน และชำระเงินได้ที่งานการเงิน ในเวลา 08.30 ถึง 14.00น. ที่งานการเงิน เท่านั้น