การประชุมเพื่อประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเพื่อประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ และกำหนดการในการประเมินครั้งนี้ เพื่อการประเมินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ต่อไป