วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ และเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมZoom) ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุลคคล พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป