การประชุมสัญจรสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การประชุมสัญจรสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับนักศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ต่อไป