วท.อุบลฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำแต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา พรหมจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่่องกล แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างเชื่่อมโลหะ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการรณรงณ์แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน