พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ ๖ มกราคม๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายนิยม แสงวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัเทคนิคอุบลราชธานี และคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยซึ่งภายในงานมีมาตรการและการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเยาวชนไทย และสถานศึกษาในการที่จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน และสถานศึกษา มีพระราชดำริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานรางวัล นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร