สอจ.อุบลฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานและปฐมนิเทศพนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) คนใหม่

สอจ.อุบลฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานและปฐมนิเทศพนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) คนใหม่

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกรอบ ๕ นโยบายหลัก ๑๑ นโยบายเร่งด่วน รวมทั้งสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจตามกลุ่มงาน ๕ กลุ่มงาน ให้กับพนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) คนใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป