อบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

อบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๒๓ มิถุนายน๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ให้เกียรติกล่าวรายงานโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบออนไลน์ Active Learning) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ๗ จังหวัด ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๗๖ คน และรุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๗๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการนิเทศก์ติดตามการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป