วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ ห้องประชุมบัวแสด ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษาชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง