วท.อุบล ให้การต้อนรับคณะ ในการติดตามผลการดำเนินงานการใช้งาน HandySense การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ

วท.อุบล ให้การต้อนรับคณะ ในการติดตามผลการดำเนินงานการใช้งาน HandySense การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายนพดร ปัญญาจงถาวร รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ในการติดตามผลการดำเนินงานการใช้งาน HandySense การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมบุคลากรครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense โดยมี นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนายนราวัฒน์ เขียวอ่อน ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ HandySense และมี นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) ในการมาติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense จำนวน ๕ คน ทั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ การประยุกต์ใช้ การพัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้จากการอบรม รวมถึงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งานและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป