ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา ปี 62

ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา ปี 62

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง smart class room วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างราบรื่น จึงได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปแนวทางดำเนินงานอย่างเหมาะสม